Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για συμμετοχική χρηματοδότηση

Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για συμμετοχική χρηματοδότηση


Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Τη βελτίωση της πρόσβασης των επενδυτών και των επιχειρήσεων σε νέες πηγές χρηματοδότησης καθορίζει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των πλατφορμών συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), που συμφωνήθηκε υπό μορφή γενικής προσέγγισης (κοινή θέση) στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών μέχρι το 2019, που αποτελεί και τον στρατηγικό στόχο της Ε.Ε.

Η συμμετοχική χρηματοδότηση είναι μια αναδυόμενη εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης που φέρνει σε άμεση επαφή, κατά κανόνα μέσω του διαδικτύου, αυτούς που μπορούν να προσφέρουν, να δανείσουν ή να επενδύσουν χρήματα με αυτούς που χρειάζονται χρηματοδότηση για ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και άλλες μμε, ο τραπεζικός δανεισμός είναι συχνά δαπανηρός ή δύσκολος στην πρόσβαση λόγω της έλλειψης πιστωτικού ιστορικού ή απτών εξασφαλίσεων. Η συμμετοχική χρηματοδότηση μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη υποκατάστατη πηγή χρηματοδότησης, ιδίως στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το νέο πλαίσιο διευκολύνει τις πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ε.Ε. Εναρμονίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις όταν αυτές οι πλατφόρμες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά τους και σε άλλες χώρες-μέλη. Η νέα νομοθεσία αυξάνει επίσης την ασφάλεια δικαίου εναρμονίζοντας τους κανόνες προστασίας των επενδυτών. Όπως επισημαίνεται, η εξάπλωση των ψηφιακών εργαλείων διευκολύνει τη χρηματοπιστωτική καινοτομία και την ανάπτυξη νέων, εύκολων εναλλακτικών λύσεων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που αναζητούν προσβάσιμες πηγές χρηματοδότησης. Ως ρυθμιστής, η Ε.Ε. πρέπει να ενθαρρύνει αυτήν την εξάπλωση, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα ασφαλές περιβάλλον για τους καταναλωτές και τους επενδυτές.

Τι προβλέπεται

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο προβλέπει τα εξής:

* αίρει τα εμπόδια για τις πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης που λειτουργούν διασυνοριακά,

* προβλέπει ειδικά προσαρμοσμένους κανόνες για τις δράσεις συμμετοχικής χρηματοδότησης στην Ε.Ε. ανάλογα με το αν παρέχουν τη χρηματοδότησή τους με τη μορφή δανείου ή επένδυσης (μέσω μετοχών και ομολόγων που εκδίδονται από την εταιρεία που αντλεί κεφάλαια),

* προβλέπει ένα κοινό σύνολο απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας, ενημέρωσης και διαφάνειας με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών,

* καθορίζει κοινούς κανόνες αδειοδότησης και εποπτείας για τις εθνικές αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, η πρόταση καλύπτει κατά γενικό κανόνα εκστρατείες συμμετοχικής χρηματοδότησης ύψους έως 8 εκατ. ευρώ για περίοδο 12 μηνών. Σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να καθορίσουν όριο για τις υποχρεώσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατώτερο των 8.000 000 ευρώ, θα πρέπει να είναι σε θέση να απαγορεύουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων για σχέδια συμμετοχικής χρηματοδότησης από τους κατοίκους τους για ποσά που υπερβαίνουν το εν λόγω εθνικό όριο. 

Οι μεγαλύτερες εκστρατείες ρυθμίζονται από την οδηγία MiFID (οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων) και τον κανονισμό για το ενημερωτικό δελτίο. Η συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται σε ανταμοιβή ή σε δωρεές δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης, δεδομένου ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί χρηματοπιστωτική υπηρεσία. Αναφορικά με επόμενα βήματα, το Συμβούλιο με βάση την κοινή του θέση θα προχωρήσει τώρα σε διαπραγματεύσεις με τη νέα Ευρωβουλή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης. Η Ευρωβουλή έχει ήδη καθορίσει τη δική της θέση στις 27 Μαρτίου 2019.

Source link

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.